วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เรื่อง"พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร"


จากเรื่อง"คู่ฟ้าสองบารมี"




จากเรื่อง"คู่ฟ้าสองบารมี"